HYEWORLD - Ռեֆերատների անվճար բազա

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Տնտասագիտություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Ստաֆիլոկոկեր

Բժշկություն

Ստաֆիլոկոկեր

Կյանքի ապահովագրության առանձնահատկությունները, ‎ֆինանսական գործառույթների պլանավորման սկզբունքները

Տնտեսագիտություն

Կյանքի ապահովագրության առանձնահատկությունները, ‎ֆինանսական գործառույթների պլանավորման սկզբունքները

Հովհաննես Այվազովսկի

Գրականություն

Հովհաննես Այվազովսկի

Ծառայությունների ոլոտի էությունը Ծառայությունը և նրա բնութագիրը Ծառայությունների ոլորտի ձևավորումը

Տնտեսագիտություն

Ծառայությունների ոլոտի էությունը Ծառայությունը և նրա բնութագիրը Ծառայությունների ոլորտի ձևավորումը

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

Տնտասագիտություն

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

ՀՀ –ում կիրառվող վարկերի ձևերն ու տեսակները

Տնտասագիտություն

ՀՀ –ում կիրառվող վարկերի ձևերն ու տեսակները

Փիլիսոփայության սահմանումները

Փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայության սահմանումները

Աշխատանքի վարձատրության կազմակերպումը

Տնտեսագիտություն

Աշխատանքի վարձատրության կազմակերպումը

Նորմավորում

Աշխատանքի Տնտասագիտություն

Նորմավորում

Ինֆլյացիայի բնորոշումը, հիմնական տեսակները եւ գնահատման եղանակները առաջացման պատճառները սոցիալ-տնտեսական հետ¨անքները

Տնտասագիտություն

Ինֆլյացիայի բնորոշումը, հիմնական տեսակները եւ գնահատման եղանակները առաջացման պատճառները սոցիալ-տնտեսական հետ¨անքները

Ինֆլյացիա

Տնտասագիտության տեսություն

Ինֆլյացիա

ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԸ ՀՀ ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԸ ՀՀ ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 21

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 21

Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը
Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը
Հիմնական կապիտալի վերարտադրությունը ¨ օգտագործման բարելավման ուղիները

Տնտեսագիտություն

Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը Հիմնական կապիտալի վերարտադրությունը ¨ օգտագործման բարելավման ուղիները

Հարկերը եւ նրանց դասակարգումը

Տնտասագիտություն

Հարկերը եւ նրանց դասակարգումը

Նոր տեխնոլոգիաների կարևորությունը տնտեսության անցումային փուլում

Տնտեսագիտություն

Նոր տեխնոլոգիաների կարևորությունը տնտեսության անցումային փուլում

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Տնտասագիտություն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

 ՈՐՈՇՈՒՄ N 39-Ն «ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 2-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

ՈՐՈՇՈՒՄ N 39-Ն «ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 2-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկությունները

Տնտասագիտություն

Հետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկությունները

 Աշխատանքային ռեսուրսներ հասկացությունը

Տնտեսագիտություն

Աշխատանքային ռեսուրսներ հասկացությունը

Աշխատանքի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները

Տնտեսագիտություն

Աշխատանքի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները

Տնտեսական ինտեգրացիայի էությունը Ինտեգրացիոն խնդիրների զարգացումը ԱՊՀ-ում Օգտագործված գրականություն

Տնտեսագիտություն

Տնտեսական ինտեգրացիայի էությունը Ինտեգրացիոն խնդիրների զարգացումը ԱՊՀ-ում Օգտագործված գրականություն

Արժույթային և արտարժույթային հարաբերություններ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Արժույթային և արտարժույթային հարաբերություններ

Սոցական կապիտալի էության փոփոխությունը փոխակերպվող Հայաստանում (միջսերնդային կտրվացքով)

Տնտասագիտություն

Սոցական կապիտալի էության փոփոխությունը փոխակերպվող Հայաստանում (միջսերնդային կտրվացքով)

Ներդրումների էությունը 7 կառուցվածքը Ներդրումային միջավայրի վերլուծություն (առավելություններն ու թերությունները)

Տնտեսագիտություն

Ներդրումների էությունը 7 կառուցվածքը Ներդրումային միջավայրի վերլուծություն (առավելություններն ու թերությունները)

 История развития банковского дела

Տնտեսագիտություն

История развития банковского дела

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

Տնտեսագիտություն

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

Խնայողություն և իվեստիցիա

Տնտեսագիտություն

Խնայողություն և իվեստիցիա

Վարկ

Տնտասագիտություն

Վարկ

Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում

Տնտեսագիտություն

Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում

ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀԱՆԳՍՏԻ ՊՈՏԵՆՑՅԱԼ

Բժշկություն

ՀԱՆԳՍՏԻ ՊՈՏԵՆՑՅԱԼ

ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտասագիտություն

ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Տնտասագիտություն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

ԲԱԺԱԿԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՇՎԵԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Տնտասագիտություն

ԲԱԺԱԿԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՇՎԵԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

 лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Տնտեսագիտություն

лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Ֆինանսներ

Տնտասագիտություն

Ֆինանսներ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИE ЦЕЛИ

Տնտեսագիտություն

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИE ЦЕЛИ

Սուր ստրես

Հոգեբանություն

Սուր ստրես

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տնտեսագիտություն

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

1921 թվականի փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում

Գրականություն

1921 թվականի փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում

Կապիտալի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ գործոն

Տնտասագիտություն

Կապիտալի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ գործոն

Ծովային ապահովագրություն

Տնտեսագիտություն

Ծովային ապահովագրություն

Ֆինանսական շուկայի էությունը,հատվածները, դասակարգումը և գործառույթները

Տնտեսագիտություն

Ֆինանսական շուկայի էությունը,հատվածները, դասակարգումը և գործառույթները