HYEWORLD - Ռեֆերատների անվճար բազա

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Տնտեսագիտություն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Swot-վերլուծություն

Տնտեսագիտություն

Swot-վերլուծություն

Արժեքի աշխատանքային տեսությունը

Տնտեսագիտություն

Արժեքի աշխատանքային տեսությունը

Վալյուտային կուրս

Տնտասագիտություն

Վալյուտային կուրս

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրությունը, միջազգային  փորձը

Տնտեսագիտություն

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրությունը, միջազգային փորձը

Банковская система  России   на  современном этапе  развития

Տնտեսագիտություն

Банковская система России на современном этапе развития

ՓՈՂԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տնտասագիտության տեսություն

ՓՈՂԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ֆինանսական շուկայի ընդհանուր բնութագիրը

Տնտեսագիտություն

Ֆինանսական շուկայի ընդհանուր բնութագիրը

Աշխատանքի վարձատրության կազմակերպումը

Տնտեսագիտություն

Աշխատանքի վարձատրության կազմակերպումը

ՕՐԵՆՔԸ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ

Տնտասագիտություն

ՕՐԵՆՔԸ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման և օտարման  հաշվառում

Տնտեսագիտություն

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման և օտարման հաշվառում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

Տնտասագիտության տեսություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

ՓՄՁ-երի գործունեության գնահատման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները

Տնտասագիտություն

ՓՄՁ-երի գործունեության գնահատման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները

Շահույթի պլանավորման եղանակները և նրա վրա ազդող գործոնները

Տնտասագիտություն

Շահույթի պլանավորման եղանակները և նրա վրա ազդող գործոնները

Հիմնական բանկային նորմատիվներ CAMELS ռեյտինգային համակարգը UBPR ռեյտինգային համակարգը Բանկերի հաշվետվությունները

Տնտեսագիտություն

Հիմնական բանկային նորմատիվներ CAMELS ռեյտինգային համակարգը UBPR ռեյտինգային համակարգը Բանկերի հաշվետվությունները

ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Փիլիսոփայություն

ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Բիզնես - պլան հասկացությունը, կիրառման ոլորտները և մշակման կարգը

Վիճակագրություն

Բիզնես - պլան հասկացությունը, կիրառման ոլորտները և մշակման կարգը

Գյուղատնտեսական արտադրության առանձնահատկությունները, պետական կարգավորման խնդիրները եւ ծրագրերի բաժիններն ու ցուցանիշները

Տնտասագիտություն

Գյուղատնտեսական արտադրության առանձնահատկությունները, պետական կարգավորման խնդիրները եւ ծրագրերի բաժիններն ու ցուցանիշները

Бизнес-план производство постельного белья для населения города

Տնտեսագիտություն

Бизнес-план производство постельного белья для населения города

Համայնքի բյուջեի կառուցվածքը

Տնտասագիտություն

Համայնքի բյուջեի կառուցվածքը

ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ և ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԶԱՆԳՎԱԾԸ, ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐ

Տնտասագիտություն

ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ և ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԶԱՆԳՎԱԾԸ, ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐ

Ֆինանսական համակարգ: Պետական բյուջե, պետական պարտք

Տնտասագիտություն

Ֆինանսական համակարգ: Պետական բյուջե, պետական պարտք

Աշխատանքի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները

Տնտեսագիտություն

Աշխատանքի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Տնտեսագիտություն

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

ՀՀ-ում կիրառվող վարկավորման մոտեցումները

Տնտասագիտություն

ՀՀ-ում կիրառվող վարկավորման մոտեցումները

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Կապիտալի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ գործոն

Տնտասագիտություն

Կապիտալի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ գործոն

եղական ինքնակառավարումն որպես սահմանդրական կարգի հիմունք

Տնտեսագիտություն

եղական ինքնակառավարումն որպես սահմանդրական կարգի հիմունք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտասագիտություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Մաքսային վերահսկողության էությունը և նպատակները

Տնտեսագիտություն

Մաքսային վերահսկողության էությունը և նպատակները

Մաքս Վեբերը և իր ժամանակը Մաքս Վեբերը Ծագումով

Տնտեսագիտություն

Մաքս Վեբերը և իր ժամանակը Մաքս Վեբերը Ծագումով

Ձեռնարկության ապրանքային քաղաքականությունը

Տնտասագիտություն

Ձեռնարկության ապրանքային քաղաքականությունը

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 39

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 39

Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը
Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը
Հիմնական կապիտալի վերարտադրությունը ¨ օգտագործման բարելավման ուղիները

Տնտեսագիտություն

Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը Հիմնական կապիտալի վերարտադրությունը ¨ օգտագործման բարելավման ուղիները

Մարեթինգային քաղաքականության հայեցակարգը

Տնտեսագիտություն

Մարեթինգային քաղաքականության հայեցակարգը

N 93 ՈՐՈՇՈՒՄ «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

N 93 ՈՐՈՇՈՒՄ «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Խնայողության պարադոքս

Տնտեսագիտություն

Խնայողության պարադոքս

ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաճարակաբանության հիմնական 
կատեգորիաները և հասկացությունները

Կենսաբանություն

Համաճարակաբանության հիմնական կատեգորիաները և հասկացությունները

Մոնոպոլիստական մրցակցություն

Տնտասագիտություն

Մոնոպոլիստական մրցակցություն

Ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմիններ

Տնտասագիտություն

Ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմիններ

ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ

Տնտասագիտություն

ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տնտեսագիտություն

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արտադրության կառավարում, էությունը , մեթոդները

Տնտեսագիտություն

Արտադրության կառավարում, էությունը , մեթոդները

Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում

Տնտեսագիտություն

Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում