HYEWORLD - Ռեֆերատների անվճար բազա

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

Գյուղատնտեսական արտադրության առանձնահատկությունները, պետական կարգավորման խնդիրները և ծրագրերի բաժիններն ու  ցուցանիշները

Տնտասագիտություն

Գյուղատնտեսական արտադրության առանձնահատկությունները, պետական կարգավորման խնդիրները և ծրագրերի բաժիններն ու ցուցանիշները

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

Տնտեսագիտություն

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

Հետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկությունները

Ապահովագրություն

Հետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկությունները

Ապահովագրության օբյեկտներն ու ծովային ապահովագրության սուբյեկտները

Տնտեսագիտություն

Ապահովագրության օբյեկտներն ու ծովային ապահովագրության սուբյեկտները

Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը արտադրության կազմակերպման գործում

Տնտեսագիտություն

Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը արտադրության կազմակերպման գործում

Ծառայությունների ոլոտի էությունը Ծառայությունը և նրա բնութագիրը Ծառայությունների ոլորտի ձևավորումը

Տնտեսագիտություն

Ծառայությունների ոլոտի էությունը Ծառայությունը և նրա բնութագիրը Ծառայությունների ոլորտի ձևավորումը

Արժեթղթեր

Տնտեսագիտություն

Արժեթղթեր

Համայնքի բյուջեի կառուցվածքը

Տնտասագիտություն

Համայնքի բյուջեի կառուցվածքը

ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԸ

Антонио Вивальди

Գրականություն

Антонио Вивальди

Գների էությունը, տեսակները և պետական կարգավորումը

Տնտասագիտություն

Գների էությունը, տեսակները և պետական կարգավորումը

Գյուղատնտեսական արտադրության առանձնահատկությունները, պետական կարգավորման խնդիրները եւ ծրագրերի բաժիններն ու  ցուցանիշները

Տնտասագիտություն

Գյուղատնտեսական արտադրության առանձնահատկությունները, պետական կարգավորման խնդիրները եւ ծրագրերի բաժիններն ու ցուցանիշները

 лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Տնտեսագիտություն

лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Պահանջարկի եւ առաջարկի տեսություն

Տնտասագիտության տեսություն

Պահանջարկի եւ առաջարկի տեսություն

Արտադրության օպերատիվ պլանի մշակումը

Տնտեսագիտություն

Արտադրության օպերատիվ պլանի մշակումը

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 10

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 10

 ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ ՓԲԸ Վարչության նախագահ-Գլխավոր տնօրեն Կարեն Կարապետյանի զեկույցը §ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՆԵՐԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ սեմինարում

Տնտեսագիտություն

ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ ՓԲԸ Վարչության նախագահ-Գլխավոր տնօրեն Կարեն Կարապետյանի զեկույցը §ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՆԵՐԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ սեմինարում

Արժեթղթերի  շուկա

Տնտեսագիտություն

Արժեթղթերի շուկա

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ  ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՆԵՐ

Տնտեսագիտություն

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՆԵՐ

ԲԻԶՆԵՍ - ՊԼԱՆԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԲԻԶՆԵՍ-ՊԼԱՆԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ԲԻԶՆԵՍ - ՊԼԱՆԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԲԻԶՆԵՍ-ՊԼԱՆԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՈՎԱԶԴԸ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԱՐՔԸ

Տնտասագիտություն

ԳՈՎԱԶԴԸ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԱՐՔԸ

Պահանջմունքների բովանդակությունը

Տնտասագիտության տեսություն

Պահանջմունքների բովանդակությունը

Մրցակցության էությունը և ձևերը

Տնտեսագիտություն

Մրցակցության էությունը և ձևերը

 История развития банковского дела

Տնտեսագիտություն

История развития банковского дела

Ապրանքի վերահսկման խնդիրը արտադրական եվ ոչ արտադրական ձեռնարկությունում

Տնտեսագիտություն

Ապրանքի վերահսկման խնդիրը արտադրական եվ ոչ արտադրական ձեռնարկությունում

Ապրանքի վերահսկման խնդիրը արտադրական և ոչ արտադրական ձեռնարկությունում

Տնտեսագիտություն

Ապրանքի վերահսկման խնդիրը արտադրական և ոչ արտադրական ձեռնարկությունում

ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Международный туризм :состояние и перспективы развития

Տնտեսագիտություն

Международный туризм :состояние и перспективы развития

 Եկամուտների անհավասարությունը եւ աղքատության հիմնախնդիրները

Տնտասագիտություն

Եկամուտների անհավասարությունը եւ աղքատության հիմնախնդիրները

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 39

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 39

Աշխատանքի սեռային բաժանում

Տնտասագիտություն

Աշխատանքի սեռային բաժանում

Աուդիտորական գործունեության կարգավորումը և նրա իրավական տեսակները: Աուդիտորական ստանդարտ ԱՍ250

Տնտասագիտության տեսություն

Աուդիտորական գործունեության կարգավորումը և նրա իրավական տեսակները: Աուդիտորական ստանդարտ ԱՍ250

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐ¬ՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ¬ՆԵՐՈՒՄ

Տնտեսագիտություն

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐ¬ՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ¬ՆԵՐՈՒՄ

Հարկերի հասկացությունը և նշանակությունը

Տնտասագիտություն

Հարկերի հասկացությունը և նշանակությունը

Մոնոպոլիստական մրցակցություն

Տնտասագիտություն

Մոնոպոլիստական մրցակցություն

Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները

Տնտասագիտություն

Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները

Բյուջե

Տնտասագիտություն

Բյուջե

1.	Գործազրկության էությունը ¨ առաջացման պատճառները

Տնտեսագիտություն

1. Գործազրկության էությունը ¨ առաջացման պատճառները

Ապրանքի վերահսկման խնդիրը արտադրական և ոչ արտադրական ձեռնարկությունում

Տնտասագիտություն

Ապրանքի վերահսկման խնդիրը արտադրական և ոչ արտադրական ձեռնարկությունում

Բիզնես - պլան հասկացությունը, կիրառման ոլորտները և մշակման կարգը

Վիճակագրություն

Բիզնես - պլան հասկացությունը, կիրառման ոլորտները և մշակման կարգը

ԳՈՎԱԶԴԸ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԱՐՔԸ

Տնտասագիտություն

ԳՈՎԱԶԴԸ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԱՐՔԸ

N 138-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ «ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

N 138-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ «ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ

Տնտասագիտություն

Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ

ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Փիլիսոփայություն

ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամավարկային  
ծիիշխանության մարմինները

Տնտեսագիտություն

Դրամավարկային ծիիշխանության մարմինները