HYEWORLD - Ռեֆերատների անվճար բազա

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

Ձեռնարկությունների սնանկացումը որպես տնտեսության առողջացման միջոց

Տնտասագիտություն

Ձեռնարկությունների սնանկացումը որպես տնտեսության առողջացման միջոց

ԳՈՎԱԶԴԸ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԱՐՔԸ

Տնտասագիտություն

ԳՈՎԱԶԴԸ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԱՐՔԸ

Սուր ստրես

Հոգեբանություն

Սուր ստրես

ԲԱՆԿԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՇԱՀՈՒՅԹԸ,ՆՐԱ ՍՏԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ:ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՆՈՐՄԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԲԱՆԿԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Տնտեսագիտություն

ԲԱՆԿԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՇԱՀՈՒՅԹԸ,ՆՐԱ ՍՏԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ:ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՆՈՐՄԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԲԱՆԿԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Անեմիաներ

Բժշկություն

Անեմիաներ

Գործազրկություն

Տնտասագիտություն

Գործազրկություն

Ապահովագրական համակարգը որպես ռիսկերի կառավարման ուղղություն

Տնտեսագիտություն

Ապահովագրական համակարգը որպես ռիսկերի կառավարման ուղղություն

ԿՐՈՆԻ, ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԴԵՐԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

Փիլիսոփայություն

ԿՐՈՆԻ, ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԴԵՐԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

Շուկան` որպես տնտեսական հարաբերությունների համակարգ: Նրա տարբեր բնորոշումներ

Տնտեսագիտություն

Շուկան` որպես տնտեսական հարաբերությունների համակարգ: Նրա տարբեր բնորոշումներ

Աշխատանքային ռեսուրսների դերը  տնտեսական  աճում

Աշխատանքի Տնտասագիտություն

Աշխատանքային ռեսուրսների դերը տնտեսական աճում

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԸ

Գրականություն

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԸ

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Տնտասագիտություն

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Բիզնես պլան

Տնտեսագիտություն

Բիզնես պլան

Обзор Экономики древней Индии

Տնտեսագիտություն

Обзор Экономики древней Индии

2001-2005թթ. ՀՀ պետական բյուջեի տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը

Տնտասագիտություն

2001-2005թթ. ՀՀ պետական բյուջեի տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը

Բանկային արտադրանքի կազմակերպումը

Տնտասագիտություն

Բանկային արտադրանքի կազմակերպումը

Ֆինանսական շուկայի էությունը,հատվածները, դասակարգումը և գործառույթները

Տնտեսագիտություն

Ֆինանսական շուկայի էությունը,հատվածները, դասակարգումը և գործառույթները

Գովազդի էությունը, նպատակները ¨ տեսակները

Տնտեսագիտություն

Գովազդի էությունը, նպատակները ¨ տեսակները

Ինքնաներշնչման հիմնական մեխանիզմները

Հոգեբանություն

Ինքնաներշնչման հիմնական մեխանիզմները

Մթնոլորտի ախտոտման խնդիրները

Տնտասագիտություն

Մթնոլորտի ախտոտման խնդիրները

Բնակչության եկամուտների ձևավորման աղբյուրները, կառուցվածքը և փոփոխությունները անցումային ժամանակաշրջանում

Տնտասագիտություն

Բնակչության եկամուտների ձևավորման աղբյուրները, կառուցվածքը և փոփոխությունները անցումային ժամանակաշրջանում

Ջրի և ջրամատակարարման
 հիգիենան

Տնտասագիտություն

Ջրի և ջրամատակարարման հիգիենան

Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույտի  որոշման  կարգը:  ՀՀՀՀՍ  24 «Կապակցված կողմերի բացահայտում»:

Տնտեսագիտություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույտի որոշման կարգը: ՀՀՀՀՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտում»:

Ապահովագրական բրոքերները որպես շուկայի մասնակիցներ, նրանց դերն ու նշանակությունը

Տնտեսագիտություն

Ապահովագրական բրոքերները որպես շուկայի մասնակիցներ, նրանց դերն ու նշանակությունը

Франчайзинг как один из способов организации туризма

Տնտեսագիտություն

Франчайзинг как один из способов организации туризма

Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու գործառնությունները

Տնտեսագիտություն

Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու գործառնությունները

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 14

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 14

Միջազգային առևտրի հիմնական տեսությունները

Տնտեսագիտություն

Միջազգային առևտրի հիմնական տեսությունները

Արժութային շուկաներ, արժութային ֆյուչերսներ եվ օպցիոններ

Տնտեսագիտություն

Արժութային շուկաներ, արժութային ֆյուչերսներ եվ օպցիոններ

ՀՀ առ¨տրային բանկերի իրացվելիության կառավարման էությունն ու հիմնական ուղղությունները

Տնտեսագիտություն

ՀՀ առ¨տրային բանկերի իրացվելիության կառավարման էությունն ու հիմնական ուղղությունները


ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒՄ

Տնտեսագիտություն

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒՄ

ՀՀ ջերմամատակարարումը

Տնտասագիտություն

ՀՀ ջերմամատակարարումը

 Առաջարկի էլաստիկությունը, երկարատեվ եվ կարճատ¨ էլաստիկություն: Առաջարկի էլաստիկության չափումը

Տնտեսագիտություն

Առաջարկի էլաստիկությունը, երկարատեվ եվ կարճատ¨ էլաստիկություն: Առաջարկի էլաստիկության չափումը

1.	Շահույթի պլանավորման էությունը ¨ անհրաժեշտություն
2.	Շահույթի օգտագործման ուղղություններ

Տնտեսագիտություն

1. Շահույթի պլանավորման էությունը ¨ անհրաժեշտություն 2. Շահույթի օգտագործման ուղղություններ

ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆ իզնես-ծրագիրը, նրա բաժինների բովանդակությունը և մշակման կարգը

Տնտեսագիտություն

ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆ իզնես-ծրագիրը, նրա բաժինների բովանդակությունը և մշակման կարգը

Հարկերի հասկացությունը և նշանակությունը

Տնտասագիտություն

Հարկերի հասկացությունը և նշանակությունը

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԸ

Արժեքի բազմագործոնային տեսության վերլուծությունը

Տնտեսագիտություն

Արժեքի բազմագործոնային տեսության վերլուծությունը

Արտաքին առեվտրի խթանման գործընթացները ՀՀ-ում

Տնտեսագիտություն

Արտաքին առեվտրի խթանման գործընթացները ՀՀ-ում

Հաշվապահական հաշվառման վարման սկզբունքները

Հաշվապահական հաշվառում

Հաշվապահական հաշվառման վարման սկզբունքները

ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՀԱՐԿԵՐ Փոխարինող հարկերի էությունը և նշանակությունը Հաստատագրված

Տնտեսագիտություն

ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՀԱՐԿԵՐ Փոխարինող հարկերի էությունը և նշանակությունը Հաստատագրված

Տնտեսական վերլուծության և որոշումների ընդունման մեթոդիկան և ուղղությունը

Տնտեսագիտություն

Տնտեսական վերլուծության և որոշումների ընդունման մեթոդիկան և ուղղությունը

Сущность и функции кредита

Տնտեսագիտություն

Сущность и функции кредита

 ԱՈՒԴԻՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ԱՈՒԴԻՏԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ԱՈՒԴԻՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ԱՈՒԴԻՏԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ

ԲԱԺԱԿԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՇՎԵԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Տնտասագիտություն

ԲԱԺԱԿԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՇՎԵԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ