HYEWORLD - Ռեֆերատների անվճար բազա

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

Леонардо да Винчи

Գրականություն

Леонардо да Винчи

Կառլ Յասպերս §Փիլիսոփայական հավատք 1948

Փիլիսոփայություն

Կառլ Յասպերս §Փիլիսոփայական հավատք 1948

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ

Տնտեսագիտություն

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ

Արտաքին առեվտրի խթանման գործընթացները ՀՀ-ում

Տնտեսագիտություն

Արտաքին առեվտրի խթանման գործընթացները ՀՀ-ում

Ճանաչողության փիլիսոփայական մոտեցման առանձնահատկությունները

Փիլիսոփայություն

Ճանաչողության փիլիսոփայական մոտեցման առանձնահատկությունները

Կառավարման հիմնական գործառույթները ըստ Ֆայոլ

Տնտասագիտություն

Կառավարման հիմնական գործառույթները ըստ Ֆայոլ

 лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Տնտեսագիտություն

лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Ապրանքի որակի մրցունակությունը և մարկետինգ

Տնտեսագիտություն

Ապրանքի որակի մրցունակությունը և մարկետինգ

ԳԻՐՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ

Տնտեսագիտություն

ԳԻՐՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ

Բաժնետիրական ընկերությունները ձեռնարկչատիրական գործունեության համակարգում

Տնտեսագիտություն

Բաժնետիրական ընկերությունները ձեռնարկչատիրական գործունեության համակարգում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 33

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 33

Շուկայի տարատեսակները և դրանց առանձնահատկությունները

Տնտեսագիտություն

Շուկայի տարատեսակները և դրանց առանձնահատկությունները

N 93 ՈՐՈՇՈՒՄ «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

N 93 ՈՐՈՇՈՒՄ «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Եկամուտների եւ ծախսերի շրջապտույտը.
        մակրոտնտեսական ցուցանիշների դերը ազգային 
        տնտեսությունում

Տնտեսագիտություն

Եկամուտների եւ ծախսերի շրջապտույտը. մակրոտնտեսական ցուցանիշների դերը ազգային տնտեսությունում

Ստաֆիլոկոկեր

Բժշկություն

Ստաֆիլոկոկեր

Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ

Տնտասագիտություն

Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ

Արդշինինվեստբանկ

Տնտեսագիտություն

Արդշինինվեստբանկ

Մոտիվացիայի ժամանակակից տեսությունները

Տնտեսագիտություն

Մոտիվացիայի ժամանակակից տեսությունները

Գիտակցություն րտացոլումը և ին‎ֆորմացիան

Հոգեբանություն

Գիտակցություն րտացոլումը և ին‎ֆորմացիան

Միջազգային կազմակերպությունները` որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ

Տնտասագիտություն

Միջազգային կազմակերպությունները` որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ

Արտադրության կազմակերպման անհրաժեշտությունը

Տնտեսագիտություն

Արտադրության կազմակերպման անհրաժեշտությունը

Համաճարակաբանության հիմնական կատեգորիաները և հասկացությունները

Բժշկություն

Համաճարակաբանության հիմնական կատեգորիաները և հասկացությունները

ՀՀ –ում կիրառվող վարկերի ձևերն ու տեսակները

Տնտասագիտություն

ՀՀ –ում կիրառվող վարկերի ձևերն ու տեսակները

 лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Տնտեսագիտություն

лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Որոշչի արտահայտման եղանակները անգլերենում

Գրականություն

Որոշչի արտահայտման եղանակները անգլերենում

ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Տնտասագիտության տեսություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Կազմակերպչական գործունեության ռացիոնալիզացիան

Տնտեսագիտություն

Կազմակերպչական գործունեության ռացիոնալիզացիան

Գլոբալ հիմնախնդիրների էությունը։ Աղքատության հիմնախնդիրը

Տնտեսագիտություն

Գլոբալ հիմնախնդիրների էությունը։ Աղքատության հիմնախնդիրը

ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՀԱՐԿԵ

Տնտասագիտություն

ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՀԱՐԿԵ

Վարկի էությունը, ֆունկցիաները և ձևերը Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ

Տնտեսագիտություն

Վարկի էությունը, ֆունկցիաները և ձևերը Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՈՒԴԻՏ

Տնտեսագիտություն

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՈՒԴԻՏ

N 240-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ «ԴՐԱՄԱԿԱՆ ¥ՓՈՂԱՅԻՆ¤ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 16-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

N 240-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ «ԴՐԱՄԱԿԱՆ ¥ՓՈՂԱՅԻՆ¤ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 16-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ: ԱՇՈՏ Ա

Գրականություն

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ: ԱՇՈՏ Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սպառում և խնայողություն

Տնտասագիտություն

Սպառում և խնայողություն

British newspaper EXPRESS

Տնտեսագիտություն

British newspaper EXPRESS

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 17

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 17

Մրցակցության էությունը և դերը շուկայական էկոնոմիկայում

Տնտասագիտություն

Մրցակցության էությունը և դերը շուկայական էկոնոմիկայում

Աշխատանքի վարձատրության ընդունված տարատեսակները

Տնտեսագիտություն

Աշխատանքի վարձատրության ընդունված տարատեսակները

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտասագիտություն

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆայլային մոդելների տվյալների տրամաբանական կազմակերպման նկարագրումը

Տնտասագիտություն

Ֆայլային մոդելների տվյալների տրամաբանական կազմակերպման նկարագրումը

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 10

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 10

Արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկումը

Տնտասագիտություն

Արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկումը